Νέες οδηγίες για το ασφαλή ελλιμενισμό πλοίων

Η Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας αναθεώρησε τον κανονισμό II-1/3-8 της SOLAS και τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές (MSC.1/Circ.1175) και να ανέπτυξε νέες κατευθυντήριες γραμμές για ασφαλείς διαδικασίες ελλιμενισμού για όλα τα πλοία, προκειμένου να αποφευχθούν μη ασφαλείς και επικίνδυνες καταστάσεις εργασίας κατά τη διάρκεια των διαδικασιών ελλιμενισμού. Η τροποποιημένη SOLAS II-1/3-8 (ψήφισμα MSC.474(102)), θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2024.