Το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου του ΟΛΠ τη διετία 2017-2018

Η διοίκηση του ΟΛΠ  το 2017 αποφάσισε τη χορήγηση κινήτρων εθελούσιας αποχώρησης σε όσους εργαζομένους έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης με οποιεσδήποτε διατάξεις και σύμφωνα με συγκεκριμένες προϋποθέσεις που όρισε η διοίκηση. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2017, χρήση των κινήτρων είχαν κάνει 75 εργαζόμενοι ποσού  1.715.757,12 ευρώ. . Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, η εισηγμένη εταιρία  διενέργησε πρόβλεψη ποσού  787.500,00 ευρώ  για κίνητρα αποχώρησης για 35 επιπλέον υπαλλήλους οι οποίοι είχαν ανακοινώσει την πρόθεσή τους να κάνουν χρήση των κινήτρων εντός του 2018.

 Πόσοι συμμετείχαν στην εθελούσια έξοδο το 2018

Στη διάρκεια της παρελθούσης οικονομικής χρήσης, διενεργήθηκε επιπρόσθετη πρόβλεψη ποσού  405.000,00 ευρώ  για 14 υπαλλήλους και 4 εργάτες, από τους όποιους έκαναν χρήση κινήτρων εντός του 2018 οι 4 υπάλληλοι και ο 1 εργάτης. Επιπλέον, χρήση κινήτρων έκαναν 20 υπάλληλοι και 4 εργάτες για τους οποίους χρησιμοποιήθηκε μέρος της διενεργηθείσας πρόβλεψης της 31η Δεκεμβρίου 2017. Το υπόλοιπο της πρόβλεψης για τα κίνητρα αποχώρησης κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2018 ανέρχεται στο ποσό των € 540.000,00 ευρώ.

 

 

Πηγή: reporter.gr