Σύννομο έργο…

Ενόψει της  εν εξελίξει ευρισκόμενης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου σήμερα για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της ΟΛΠ Α.Ε. η Hill International εκτελώντας τα καθήκοντα του Ανεξάρτητου Μηχανικού για τα έργα των Υποχρεωτικών Επενδύσεων της 1ης Επενδυτικής Περιόδου απέστειλε επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Αττικής «προς αποφυγή παρερμηνειών» σημειώνοντας ότι το κατασκευαστικό έργο της Υποχρεωτικής Επένδυσης με αριθμό 01 «Επέκταση Επιβατικού Λιμένα (Νότια Ζώνη, Φάση Α) έχει αδειοδοτηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία με την άδεια εκτέλεσης έργου από τη ΓΓΛΛΠΝΕ, λαμβάνοντας υπόψη τους  ισχύοντες Περιβαλλοντικούς Όρους του έργου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία η εν λόγω  επιστολή έρχεται σε συνέχεια της δημόσιας τοποθέτησης του Υπουργού Ναυτιλίας ότι το έργο είναι πλήρως αδειοδοτημένο και της ανακοίνωσης της εισηγμένης την προηγούμενη εβδομάδα στην οποία αναφερόταν ότι  «το έργο έχει λάβει όλες τις άδειες και εγκρίσεις από το σύνολο των αρμοδίων προς τούτο υπηρεσιών και φορέων της Ελληνικής Πολιτείας, συμπεριλαμβανομένης της Περιφέρειας Αττικής, από την οποία συγχρηματοδοτείται η σημαντική αυτή δημόσια υποδομή αλλά και από τους αρμόδιους φορείς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

Επισημαίνεται ότι για την έγκριση των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έγιναν εργαστηριακοί έλεγχοι από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε δείγματα ιζημάτων που ελήφθησαν από την περιοχή του έργου και αφού αξιολογήθηκαν χαρακτηρίστηκαν ως αδρανή και μη επικίνδυνα υλικά. Σε εφαρμογή της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου εκδόθηκε από τη Λιμενική Αρχή η απόφαση έγκρισης απόρριψης και τα ιζήματα αυτά ως προϊόντα των υποθαλάσσιων εκσκαφών απορρίπτονται σε συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή που έχει καθοριστεί από το ΓΕΝ.

Οι εργασίες συνεχίζονται ομαλά με στόχο πριν το πέρας της θερινής περιόδου να έχει ολοκληρωθεί τμήμα του έργου ικανό για την ασφάλειά του έναντι της χειμερινής περιόδου. Το έργο έχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης σε 32 μήνες.