Στην «Διαύγεια» πρόσκληση του ΥΝΝΠ για ακτοπλοϊκές συνδέσεις

Πρόσκληση από το υπουργείο Ναυτιλίας προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, που ενδιαφέρονται να καλύψουν γραμμές του Δικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών με σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας από ένα έως πέντε έτη, από 01.11.2022, αναρτήθηκε στο διαύγεια.

Οι όροι της πρόσκλησης που αποτελούν και όρους της σύμβασης, μπορούν να τροποποιηθούν μετά από συναίνεση των συμβαλλομένων. Επίσης Τροποποίηση δρομολογιακής γραμμής ή γραμμών είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και γνώμη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών.

Οι γραμμές που είναι συνολικά 127, έχουν αναρτηθεί στην προκήρυξη του διαγωνισμού στο διαύγεια

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%955%CE%924653%CE%A0%CE%A9-%CE%A5%CE%99%CE%93

Η Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος προβαίνει στη σύνταξη πρακτικού επιλογής των ενδιαφερομένων με κριτήριο τις βαθμολογίες των πλοίων.