Στα «σκαριά» με ν/σ του ΥΝΝΠ το National Intergrated Port Community System

Στα «σκαριά» με ν/σ του ΥΝΝΠ το National Intergrated Port Community System που εισάγει τα ελληνικά λιμάνια στην ψηφιακή εποχή.Σύμφωνα με τα στοιχεία δύναται να συσταθεί Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα με την ονομασία «Εθνική Ενιαία Πλατφόρμα Λιμενικής Κοινότητας» (National Intergrated Port Community System) για την ηλεκτρονική υποβολή δεδομένων από τους χρήστες και λοιπούς συναλλασσόμενους με τους λιμένες της χώρας, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαία Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του ν. 4727/2020 (Α 184). Η εν λόγω πλατφόρμα όταν τεθεί σε εφαρμογή εκτιμάται ότι θα «τακτοποιήσει» ζητήματα που είχαν ανακύψει το τελευταίο διάστημα στον Πειραιά καθώς γίνεται σαφές ότι η Εθνική Ενιαία Πλατφόρμα Λιμενικής Κοινότητας παραμένει καθ ολοκληρίαν υπό κρατική ιδιοκτησία, είναι μοναδική για όλους τους λιμένες της χώρας, τηρείται και λειτουργεί με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τελεί υπό την αποκλειστική εποπτεία της. Σε αυτή δε θα καταχωρούνται δεδομένα που αφορούν υπηρεσίες λιμένα και εφοδιαστικής αλυσίδας η δε καταχώρηση αυτών θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων με στόχο την καταγραφή προσφοράς και ζήτησης των υπηρεσιών αυτών κατά τρόπο ομοιογενή και με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).