Παρουσίασε η METIS τα “Live Dashboards”

Ένα από τα πιο συχνά αιτήματα που λαμβάνουμε από τους πελάτες μας καθώς και από στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών είναι να δώσουμε με εύκολο και λειτουργικό τρόπο τη δυνατότητα επισκόπησης, σε πραγματικό χρόνο, της κατάστασης λειτουργίας και απόδοσης του εξοπλισμού που είναι κρίσιμης σημασίας για τη λειτουργία του πλοίου.

Η METIS εκπληρώνει αυτό το αίτημα παρουσιάζοντας τα “Live Dashboards”, μια λειτουργικότητα διαθέσιμη για εξοπλισμό όπως η κύρια μηχανή (M/E), οι γεννήτριες (DGs), τα Boilers, τo σύστημα καθαρισμού καυσαερίων (Scrubbers) καθώς και το σύστημα επεξεργασίας θαλασσίου έρματος (BWTS). Το σύστημα παρέχει επισκόπηση της κατάστασης λειτουργίας και των επιδόσεων για τις τελευταίες 24 ώρες ενώ η ανάλυση παρέχεται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση και απόλυτη λειτουργικότητα. Οι ναυτιλιακές εταιρείες μπορούν να έχουν πλέον την αξιόπιστη πληροφόρηση που χρειάζονται με τον πιο εύκολο και αποτελεσματικό τρόπο, συγκεντρωμένο σε ένα σημείο έτσι ώστε να ενεργούν άμεσα και να λαμβάνουν αποφάσεις βασισμένες σε αξιόπιστα δεδομένα.

Τα δεδομένα λαμβάνονται χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση, μέσω του συστήματος απόκτησης δεδομένων που έχει αναπτύξει η METIS (LR type-approved). Στη συνέχεια, η πλατφόρμα αναλύει τα δεδομένα και παρέχει όλους τους απαιτούμενους δείκτες μέσω ενός συνόλου ζωντανών και οπτικά πλούσιων γραφημάτων, καρτών και πινάκων για κάθε τύπο εξοπλισμού ξεχωριστά. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης προσαρμοσμένων και αυτοματοποιημένων ειδοποιήσεων ώστε να υπάρχει άμεση ενημέρωση για συμβάντα που θεωρούνται κρίσιμης σημασίας.

Πιο συγκεκριμένα, η METIS καταγράφει όλες τις παραμέτρους από τη μονάδα ελέγχου του συστήματος BWT και των Scrubbers και αξιολογεί τις επιδόσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΙΜΟ, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τους κανόνες και επιτρέποντας την άμεση αξιολόγηση των επιδόσεων.

Όσο αφορά στις μηχανές του πλοίου (M/E & DGs), το σύστημα παρέχει πολύτιμες πληροφορίες όπως: τη διακύμανση των παραμέτρων λειτουργίας και απόδοσης σε σχέση με το χρόνο, και τη σύγκριση με την κατάσταση αναφοράς (π.χ. Shop tests και/ή Sea trials) καθώς και Διόρθωση ISO για συγκεκριμένες παραμέτρους (π.χ. SFOC, Θερμοκρασίες Καυσαερίων κ.λπ.).

Η METIS υλοποιεί λειτουργικότητα που προέρχεται από τις πραγματικές ανάγκες και τα αιτήματα των ανθρώπων της ναυτιλίας. Είμαστε αφοσιωμένοι στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και παραμένουμε πιστοί στην υπόσχεσή μας να ενδυναμώσουμε τις ναυτιλιακές εταιρείες στη διαδικασία του ψηφιακού τους μετασχηματισμού.