Νέα έκθεση για την ασφάλεια των μπαταριών στα πλοία δημοσιοποίησε ο DNV GL

Νέα έκθεση για την ασφάλεια των μπαταριών στα πλοία δημοσιοποίησε ο DNV GL σε συνεργασία με τις ναυτικές αρχές της Νορβηγίας, της Δανίας και των ΗΠΑ, κατασκευαστών μπαταριών, προμηθευτών συστημάτων πυρόσβεσης και  ναυπηγείων. Η έκθεση αξιολογεί τους κινδύνους έκρηξης και πυρκαγιάς στις εγκαταστάσεις μπαταριών σε πλοία και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων πυρόσβεσης σε περίπτωση πυρκαγιάς προερχόμενης από μπαταρίες. Μια πυρκαγιά μπαταρίας μπορεί να παράγει πολύ υψηλές θερμοκρασίες, καθώς και τον κίνδυνο έκρηξης λόγω αερίων που παράγονται από την φλεγόμενη μπαταρία. Η νέα έκθεση της DNV GL παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με το τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια μιας φωτιάς σε ένα διαμέρισμα μπαταριών, την απελευθέρωση αερίων, και τη χρησιμότητα διάφορων συστημάτων πυρόσβεσης για την καταπολέμηση της φωτιάς και την πρόληψη των πυρκαγιών. Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα αφορά τα συστήματα εξαερισμού, τα οποία είναι κρίσιμα για την αποφυγή συσσώρευσης εκρηκτικών αερίων. Η έκθεση συμπεραίνει ότι ο εξαερισμός και μόνο δεν θα μετριάσει επαρκώς τη συσσώρευση αερίων εάν ένα σημαντικό τμήμα του συστήματος μπαταριών αναφλεγεί αλλά απαιτούνται κατασκευές περιορισμού της πυρκαγιάς και των αερίων. Η έκθεση παρέχει νέες συστάσεις σχετικά με τα συστήματα εξαερισμού, με βάση ένα νέο μοντέλο που προσδιορίζει το κατάλληλο μέγεθος και το είδος του συστήματος εξαερισμού με βάση την εγκατάσταση της μπαταρίας ενός σκάφους. Η έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιάς και φυσικού αερίου είναι επίσης απαραίτητη, πράγμα που σημαίνει ότι ο αισθητήρας αερίου πρέπει να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στην μπαταρία.