Μέσω της HPCS τα στοιχεία στην ΑΑΔΕ από την PCT SA

Ο «Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Μονοπρόσωπη Α.Ε.», στα πλαίσια της τήρησης των υποχρεώσεών του ως εγκατεστημένη επιχείρηση της Ελεύθερης Ζώνης Τύπου I, προς τις τελωνειακές αρχές, έχει ως στόχο να υποστηρίξει τα παρακάτω με τον πιο αποδοτικό και έγκυρο τρόπο, ακολουθώντας πιστά την απόφαση της ΑΑΔΕ/ΦΕΚ.27/9/2018, για την ίδρυση και λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών:

Κεφάλαιο Γ’, άρθρο 8, παράγραφος 1.στ

Να αποστέλλει δεδομένα τελωνειακού ενδιαφέροντος προς τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ για λόγους ανάλυσης κινδύνου εφόσον αυτό απαιτείται. Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιούνται από την τελωνειακή υπηρεσία για την άσκηση των ελέγχων και εμπίπτουν στις διατάξεις περί φορολογικού/τελωνειακού απορρήτου. Η μορφή και ο τρόπος αποστολής των δεδομένων συμφωνούνται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Κεφάλαιο Γ’, άρθρο 8, παράγραφος 2

Ο φορέας διαχείρισης και οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις φέρουν την ευθύνη της ακρίβειας των στοιχείων που συμπληρώνονται στη Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα για τα ενωσιακά εμπορεύματα που έχουν εισέλθει έμμεσα στην ελεύθερη ζώνη κατ’ εφαρμογή του άρθρου 246 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα με σκοπό την έξοδό τους και την παράδοση προς κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας.

Επιπροσθέτως, ακολουθεί τις οδηγίες για την εφαρμογή της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα για σκοπούς Ελευθέρων Ζωνών μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων – ICISnet, για τη διαδικασία ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των Τελωνείων ελέγχου και του φορέα διαχείρισης, όπως αυτό αναγράφεται στην εισαγωγή της εν λόγω απόφασης και περιγράφεται διεξοδικά στα επί μέρους σημεία της ίδιας απόφασης.

Η χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής HPCS αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση και διευκόλυνση όλων των παραπάνω για την παροχή των απαραίτητων τελωνειακών στοιχείων προς τις αρμόδιες αρχές. Ο «Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Μονοπρόσωπη ΑΕ.», μέσω της εφαρμογής HPCS, δε χειραγωγεί ούτε αποτελεί απειλή για το επάγγελμα των τελωνειακών αντιπροσώπων και σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει καμία υποχρέωση στη χρήση της πλατφόρμας εφαρμογής κατά την συναλλαγή αλλά και δεν μπορεί να μην δώσει τη δυνατότητα της ηλεκτρονικοποίησης της συναλλαγής σε αυτούς που το επιθυμούν.

Τέλος, η «ΣΕΠ Α.Ε.» οφείλει να συμβαδίζει με την εξέλιξη των πληροφοριακών συστημάτων στα λιμάνια της Ευρώπης και παγκοσμίως, ώστε να παρέχει υψηλά επίπεδα υπηρεσιών προς τους πελάτες του για να μπορέσει ο Πειραιάς να συνεχίσει την ανοδική του πορεία στην παγκόσμια κατάταξη, αλλά πάντα εντός του Ενωσιακού και Εθνικού νομικού πλαισίου.