Θέματα ταξινόμησης …

Οι ευρωπαϊκοί λιμένες υποστηρίζουν πλήρως την ιδέα να βοηθηθούν οι ιδιώτες επενδυτές να δώσουν προτεραιότητα στις πράσινες και βιώσιμες επενδύσεις, παρέχοντάς τους ένα σαφές εγχειρίδιο με κοινούς ορισμούς όπως επισημαίνει ο ESPO.

Ωστόσο, όπως αναφέρει, ζητούν από την Επιτροπή και τους αρμόδιους φορείς χάραξης πολιτικής να σεβαστούν τις απαιτήσεις βιωσιμότητας και τις προτεραιότητες χρηματοδότησης που προτείνονται στην τομεακή νομοθεσία κατά τη χρήση του πλαισίου ταξινόμησης της ΕΕ ως βάσης για τη δημόσια χρηματοδότηση και τα χρηματοδοτικά μέσα.

Τα διευρωπαϊκά δίκτυα στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και της ψηφιακής τεχνολογίας και ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» είναι το αποτέλεσμα μιας περίπλοκης νομοθετικής διαδικασίας. Η ταξινόμηση της ΕΕ , σημειώνει ο ESPO, δεν θα πρέπει να δημιουργήσει άλλο επίπεδο πέραν των προτεραιοτήτων που καθορίζονται στην εν λόγω τομεακή νομοθεσία και δεν θα πρέπει να παρακάμπτει τις καθιερωμένες απαιτήσεις χρηματοδότησης και τα κριτήρια επιλεξιμότητας για χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα. Μάλιστα σημειώνει πως με την εισαγωγή ενός άλλου επιπέδου απαιτήσεων και ορισμών, το πλαίσιο ταξινόμησης θα αυξήσει την πολυπλοκότητα και τη σύγχυση για τους λιμένες και άλλους φορείς υλοποίησης έργων, οι οποίοι προετοιμάζουν ή/και υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια.

Όταν δεν υπάρχουν τομεακές απαιτήσεις, ο ESPO αναγνωρίζει την προστιθέμενη αξία των κριτηρίων τεχνικού ελέγχου για να βοηθήσει τους επενδυτές να προωθήσουν και να διευκολύνουν βιώσιμες επενδύσεις. Ο ESPO επικαλείται στην περίπτωση αυτή τεχνολογικούς ουδέτερους ορισμούς των βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων και επενδύσεων και ζητεί να συμπεριληφθούν μεταβατικές και ευνοϊκές δραστηριότητες, οι οποίες παρέχουν βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες λύσεις στην πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα.

Επιπλέον, όπως παρατηρεί, κατά τον καθορισμό τυχόν τεχνικών απαιτήσεων, οι λιμένες θα πρέπει να εξετάζονται με ολιστικό τρόπο. Οι λιμένες είναι κάτι περισσότερο από ένα στοιχείο των θαλάσσιων μεταφορών. Πρόκειται για ομάδες μεταφορών, ενέργειας και βιομηχανίας. Αποτελούν από πολλές απόψεις στρατηγικό εταίρο στο φιλόδοξο πρόγραμμα απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές της Ευρώπης. Πολλές δραστηριότητες και συναφείς επενδύσεις συμβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στην επίτευξη της Πράσινης Συμφωνίας. Οι επενδύσεις σε λιμένες που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές του λιμένα, συμπεριλαμβανομένης της ποικιλομορφίας των ενδιαφερομένων και των δραστηριοτήτων του, θα πρέπει, συνεπώς, να θεωρούνται βιώσιμες ως τέτοιες.

Τέλος, δεδομένης της πολιτικής επίδρασης της ταξινόμησης της ΕΕ στην τρέχουσα κατάστασή της, η ESPO υποστηρίζει σθεναρά ότι οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που θα προβλέπουν τα κριτήρια τεχνικού ελέγχου αναπτύσσονται με πλήρη διαφάνεια σε στενή συνεργασία και διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την τομεακή νομοθεσία της ΕΕ, καθώς και τις προτεραιότητες των κρατών μελών, με ολοκληρωμένο και συνεκτικό τρόπο. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μια απλή τεχνική άσκηση.