Δημόσια Αρχή Λιμένων : Διαγωνισμός για απομάκρυνση πλοίου

Η Δημόσια Αρχή Λιμένων προκηρύσσει δεύτερο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση, απομάκρυνση εκτός λιμένα Πειραιά και νόμιμη τελική διάθεση του Φ/Γ-Ο/Γ ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΓΙΑΣΟΥ ΝΠ 11514, με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη προσφορά. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 25/2/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, και ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών είναι η 26/2/2019, ημέρα Τρίτη, ώρα 12:00 πμ στο γραφείο 332 του κτηρίου ΥΝΑΝΠ από την αρμόδια Επιτροπή.
Στον σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε την σχετική Απόφαση και την αναλυτική Διακήρυξη 1/2019 με τους όρους του διαγωνισμού:
https://diavgeia.gov.gr/…/%CE%A8%CE%95%CE%98%CE%A84653%CE%A…