Ανοικτή εφοδιαστική ζητούν 33 φορείς

Με το σλόγκαν: “Transport keeps us going”, συμμετέχει ο ESPO στην κοινή δήλωση- ανακοίνωση 33 φορέων μεταξύ των οποίων η ECSA, ECASBA, ESPO, EFIP, BPO και CLECAT στην οποία τονίζουν τον  ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι μεταφορές στην κρίση που έχει προκαλέσει ο κορονοϊός.

«Οι μεταφορές και η εφοδιαστική διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην προμήθεια βασικών αγαθών σε αυτή την κρίσιμη περίοδο. Για να διασφαλιστεί ότι οι μεταφορές μπορούν να συνεχίσουν να μας διατηρούν, πρέπει να διασφαλιστεί η ελεύθερη ροή των εμπορευμάτων μεταξύ των κρατών μελών. Πρέπει επίσης να υποστηρίξουμε και να ενθαρρύνουμε όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στον τομέα των μεταφορών. ”  Η συμβολή τους στην αντιμετώπιση αυτής της κρίσης είναι ζωτικής σημασίας. Σε περιόδους έκτακτης ανάγκης, οι λιμένες διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην παροχή στους πολίτες, των υπηρεσιών υγείας και των επιχειρήσεων των αγαθών και των υλικών που χρειάζονται. Τα λιμάνια της Ευρώπης λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη αυτή τη δημόσια ευθύνη. Ελπίζουμε ότι τα κράτη μέλη ακολουθούν τις συστάσεις της Επιτροπής για να διασφαλίσουν ότι τα αγαθά θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν στην Ευρώπη, προς το συμφέρον κάθε πολίτη της ΕΕ», σχολίασε η Isabelle Ryckbost, Γενική Γραμματέας του ESPO.

Οι ευρωπαϊκές ενώσεις που εκπροσωπούν τις μεταφορές, τους διαχειριστές υποδομής, τους φορείς εκμετάλλευσης, τους εργαζομένους σε όλους τους τρόπους μεταφοράς και την εφοδιαστική, τους αναδόχους, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, τους παρόχους υπηρεσιών εφοδιαστικής, τους φορτωτές, τους χρήστες και τον εξοπλισμό οι προμηθευτές στους τομείς της ναυτιλίας, των λιμένων, των εσωτερικών πλωτών οδών, των σιδηροδρόμων, των οδικών, της ποδηλασίας, της αεροπορίας και των διατροπικών, καθώς και των υποστηρικτικών βιομηχανιών και επιχειρήσεων, προσυπογράφουν από κοινού την δήλωση στην οποία αναφέρουν ότι :

-Πρέπει να τονιστεί ο καίριος ρόλος που διαδραματίζουν οι μεταφορές και η εφοδιαστική για την προμήθεια βασικών αγαθών σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο

-Να υπάρξει σεβασμός και στήριξή  σε όλους τους εργαζόμενους στην αλυσίδα εφοδιασμού που επιτρέπουν τη συνέχεια στην παροχή  των υπηρεσιών μεταφορών, την κυκλοφορία των εμπορευμάτων και των βασικών προϊόντων, καθώς και τον επαναπατρισμό των αποκλεισμένων πολιτών, και, ως εκ τούτου, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παροχή βοήθειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολίτες να ξεπεράσουν αυτή την κρίση·

-Καλούν τα κράτη μέλη να επιτρέψουν την ομαλή διέλευση των συνόρων για τις εμπορευματικές μεταφορές, τόσο εντός της ΕΕ όσο και με τρίτες χώρες, υποστηρίζοντας εν προκειμένω πλήρως τη δημιουργία πράσινων εμπορευματικών λωρίδων σε συντονισμό με τους ενδιαφερόμενους φορείς μεταφορών·

-Να υποστηριχθούν μέτρα και τις δράσεις που έχουν αναληφθεί σε επίπεδο ΕΕ και από τις εθνικές κυβερνήσεις για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19 και καλούν τα κράτη μέλη να συντονίσουν την απάντησή τους στο COVID-19 και να ακολουθήσουν τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαχείριση των συνόρων·

-Επαναλαμβάνουν  τη σημασία της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στις μεταφορές, ιδίως μέσω εξοπλισμού ατομικής προστασίας, καθώς και της πρόσβασης σε καθαρές και απολυμασθείσες εγκαταστάσεις υγιεινής, τρόφιμα και ποτά·

– Τονίζουν ότι οι τομείς των μεταφορών και της εφοδιαστικής βασίζονται σε φυσικό εργατικό δυναμικό και καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την κινητικότητά του, συμπεριλαμβανομένου του επαναπατρισμού του εργατικού δυναμικού των μεταφορών·

-Παροτρύνουν τέλος  τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να βοηθήσουν τον τομέα των μεταφορών που πλήττεται σε μεγάλο βαθμό στην ανάκαμψή του, να εξασφαλίσουν μελλοντική συνδεσιμότητα τόσο για τους επιβάτες όσο και για τις εμπορευματικές μεταφορές και να αναζωογονήσουν τις αρτηρίες της εσωτερικής αγοράς μόλις τελειώσει η κρίση.