Ανήσυχος ο ESPO

Ανήσυχος εξακολουθεί να είναι ο ESPO ως προς το θέμα της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών λιμένων από την εισαγωγή στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ περιβαλλοντικών κανονισμών που σχετίζονται με τα ναυτιλιακά καύσιμα. Οι λιμένες της Ευρώπης χαιρετίζουν την προκαταρκτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των συννομοθετών σχετικά με τη συμπερίληψη της ναυτιλίας σε ένα θαλάσσιο σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ EU ETS. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θαλάσσιων Λιμένων (ESPO) θεωρεί ότι το θαλάσσιο σύστημα εμπορίας εκπομπών που θα συμφωνηθεί κατά τη διάρκεια των τελικών διαπραγματεύσεων αυτήν την εβδομάδα μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μέσο για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης της ναυτιλίας. Ωστόσο όπως επισημαίνει

Για να είναι επιτυχές το EU ETS  για τη ναυτιλία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο πρέπει να διασφαλίσουν ότι το αυτό διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών λιμένων και αποφεύγει τη διαρροή άνθρακα και επιχειρήσεων σε λιμένες που γειτνιάζουν με την ΕΕ.  Όπως παρατηρεί ενώ η διατύπωση που προβλέπεται στην προκαταρκτική συμφωνία για την εξαίρεση των προσεγγίσεων σε γειτονικούς λιμένες μεταφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων κατά τον υπολογισμό των τελών του EU ETS αντιμετωπίζει την ανησυχία της διαρροής άνθρακα και των επιχειρήσεων, μένει να εξακριβωθεί πόσο η εφαρμογή στην πράξη γεγονός που απαιτεί προς τούτο  παρακολούθηση από την πρώτη μέρα εφαρμογής.

Αξίζει να υπενθυμιστεί ότι ο ESPO από την αρχή των συζητήσεων για τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς είχε επισημάνει τον κίνδυνο να ωφεληθούν τα εκτός Ε.Ε. λιμάνια καθώς οι ναυτιλιακές εταιρίες διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων θα προτιμούσαν την εκφόρτωση εκεί των φορτίων για να αποφύγουν την επιβολή των τελών.

Ο ESPO χαιρετίζει επίσης τη συμφωνηθείσα διατύπωση σχετικά με τις ειδικές προσκλήσεις για τη ναυτιλία στο πλαίσιο του Ταμείου Καινοτομίας, και θεωρεί ότι η συμπερίληψη αυτή αποτελεί κόκκινη γραμμή για την αποδοχή της τελικής συμφωνίας μαζί με τη δέσμευση χρηματοδότησης. Τα κονδύλια αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου μέσω τομεακών επενδύσεων που διευκολύνουν την ανάπτυξη και τη χρήση βιώσιμων εναλλακτικών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένου του εξηλεκτρισμού των σκαφών και των χερσαίων υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας στους λιμένες.

Όσον αφορά το ESPO, το Ταμείο Καινοτομίας θα πρέπει να στηρίζει την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που αποτρέπουν αποτελεσματικά την παραγωγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, γεφυρώνοντας παράλληλα το χρηματοδοτικό κενό για ώριμα αλλά όχι ακόμη εμπορικά βιώσιμα έργα. Εάν μόνο «πρώτα στο είδος τους έργα» μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Ταμείου Καινοτομίας, η προστιθέμενη αξία της ειδικής χρηματοδότησης στο Ταμείο Καινοτομίας παραμένει πολύ περιορισμένη.

Επιπλέον, ο ESPO υποστηρίζει σθεναρά την ενθάρρυνση των κρατών μελών να χρησιμοποιούν τα έσοδα που προκύπτουν από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων για επενδύσεις σε θαλάσσιες και λιμενικές μεταφορές.