Έλεγχοι στα Αυστραλιανά λιμάνια απο την AMSA

Η Australian Maritime Safety Authority (AMSA) ανακοίνωσε την διενέργεια εστιασμένων επιθεωρήσεων από το κράτος του λιμένα σχετικά με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Αυτό θα πραγματοποιηθεί στα λιμάνια της Αυστραλίας από την 1η Αυγούστου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Σκοπός είναι να καθορίσει το επίπεδο συμμόρφωσης με την ασφάλεια των απαιτήσεων ναυσιπλοΐας των διεθνών συμβάσεων, καθώς και να προσδιοριστεί η εξοικείωση του πλοιάρχου και των αξιωματικών με τις διαδικασίες τους για τη διασφάλιση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.

Η AMSA ενθαρρύνει τους πλοιοκτήτες και τους πλοιάρχους να εξοικειωθούν με τις απαιτήσεις του κεφαλαίου V της SOLAS, του Αυστραλιανού Ναυτικού Τάγματος 27 και των συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας που εφαρμόζονται επί του σκάφους.

Οι επιθεωρητές θα συμπληρώσουν κατάλογο ελέγχου κατά τη διεξαγωγή εστιασμένων επιθεωρήσεων, ώστε η AMSA να μπορεί να συγκεντρώνει και να υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με τα αποτελέσματα.