Π. Κουρουμπλής: «Με 100 νέες θέσεις μονίμων καθηγητών ενισχύουμε την ποιότητα της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης»

Τροπολογία με την οποία συστήνονται 100 νέες μόνιμες θέσεις καθηγητών για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, τα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.), τις Δημόσιες Σχολές Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ.) καθώς και της Δημόσιας Σχολής Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων (Δ.Σ.Ε.Ν./ΜΕΤ./ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατέθεσε σήμερα ο Υπουργός, Παναγιώτης Κουρουμπλής.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του ΥΝΑΝΠ με τίτλο «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις», το οποίο ψηφίστηκε σήμερα στη Βουλή.

Η τροπολογία προβλέπει την έκδοση ΚΥΑ των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για να καθοριστεί η διαδικασία πρόσληψης με σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) του εκπαιδευτικού προσωπικού. Με την ίδια απόφαση, ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που έχουν σχέση με τη διαδικασία προκήρυξης και πλήρωσης των θέσεων, με τη συγκρότηση των αρμοδίων Επιτροπών επιλογής.

Επίσης διευρύνει τις ειδικότητες των καθηγητών στους οποίους μπορεί να ανατεθούν τα καθήκοντα του Διευθυντή των Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. και ρυθμίζει θέματα σχετικά με τον τρόπο επιλογής των Διευθυντών και Βοηθών τους.

Με τις παραγράφους 4,5 και 6 τροποποιούνται διατάξεις του π.δ 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26), και συστήνονται οι νέες θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού. Στόχος είναι να βελτιωθεί η εκπαιδευτική διαδικασία και να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των ΑΕΝ. Η προτεινόμενη σύσταση θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού επιβάλλεται, λόγω της έλλειψης θέσεων τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού.

Με στόχο λοιπόν την εξασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και την ομαλή λειτουργία των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) και των Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.) και τη μείωση, κατά το δυνατόν, των προσλήψεων ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, με το οποίο σήμερα ασκείται το μεγαλύτερο μέρος του εκπαιδευτικού έργου, συστήνονται εβδομήντα επτά (77) νέες θέσεις μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, εκ των οποίων οι πέντε (5) στη Βαθμίδα Καθηγητή, οι επτά (7) στη Βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή, οι σαράντα οκτώ (48) στη Βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή και δεκαεπτά (17) στη Βαθμίδα Καθηγητή Εφαρμογών.

Με την παράγραφο 5, αυξάνονται κατά επτά (7) οι θέσεις του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και ανέρχονται συνολικά σε δεκατρείς (13), ενώ, με την παράγραφο 6, αυξάνονται κατά δέκα έξι (16) οι θέσεις του Ι.Δ.Α.Χ. εκπαιδευτικού προσωπικού των Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε αναρτημένη την τροπολογία και τη σχετική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=b991e646-7b52-4817-85d0-a8a800ed0ef0