Πρόγραμμα μετεκπαίδευσης λιμενεργατών

Πρόγραμμα μετεκπαίδευσης λιμενεργατών τρέχουν από κοινού τα συναρμόδια υπουργεία Παιδείας και Ναυτιλίας με στόχο τη βελτίωση των τεχνικών δεξιοτήτων των Φορτοεκφορτωτών Λιμένα και Ξηράς και την προσαρμογή τους στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις.Τα εν λόγω Προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν οι ενταγμένοι στο Μητρώο Α` Φορτοεκφορτωτές Λιμένα ή Ξηράς, καθώς και οι ενταγμένοι στο Μητρώο Β` Φορτοεκφορτωτές Λιμένα ή Ξηράς.
Το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Φορτοεκφορτωτών Λιμένα ή Ξηράς, θα διακρίνεται σε δύο τμήματα, το Θεωρητικό και το Πρακτικό και θα είναι συνολικής διάρκειας 150 ωρών, εκ των οποίων 120 ώρες θα μοιράζονται στο Θεωρητικό και 30 ώρες στο Πρακτικό.«Βεβαίωση Επάρκειας» δεξιοτήτων φορτοεκφορτωτή Λιμένα ή Ξηράς θα αποκτούν όσοι επιτύχουν και στα δύο τμήματα των εξετάσεων (Θεωρητικό και Πρακτικό).