Πιστοποίηση για το σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία απέκτησε η ΟΛΘ ΑΕ

Η ΟΛΘ ΑΕ είναι ο πρώτος φορέας διαχείρισης λιμένα στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε κατά το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008/BS OHSAS 18001:2007 για το σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία.
Η πιστοποίηση αφορά στο σύνολο των δραστηριοτήτων της ΟΛΘ ΑΕ και συγκεκριμένα:
• Στον ελλιμενισμό εμπορικών πλοίων, επιβατηγών και κρουαζιερόπλοιων
• Στην φορτοεκφόρτωση φορτίων χύδην και εμπορευματοκιβωτίων
• Στην αποθήκευση και διακίνηση εμπορευμάτων και άλλων ειδών
• Στην παραχώρηση χώρων για εμπορικές και πολιτιστικές δραστηριότητες
Η εφαρμογή του διεθνούς προτύπου από την ΟΛΘ ΑΕ αποτελεί ρητή δέσμευση για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών με σκοπό τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ ΑΕ, κ. Δημήτρης Μακρής, δήλωσε: «Η απόκτηση της συγκεκριμένης πιστοποίησης καταδεικνύει το ενδιαφέρον και τη σταθερή προσήλωση της εταιρείας στη βελτίωση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια για την εφαρμογή διεθνών συστημάτων διαχείρισης και την τήρηση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών στον συγκεκριμένο τομέα, ώστε να περιορίζονται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι για τους εργαζόμενους. Η ΟΛΘ ΑΕ έχει ολοκληρώσει τον κύκλο των πιστοποιήσεων για τις επιχειρησιακές λειτουργίες της, την προστασία του περιβάλλοντος και τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, που συμβάλλουν ουσιαστικά στην επιτυχημένη πορεία της».