ΟΛΘ: Στις 20 Ιουλίου η έναρξη πληρωμής μερίσματος

Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρία ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2018, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ως εξής:
Δημοσίευση των ετήσιων αποτελεσμάτων της εταιρίας της εταιρικής χρήσης 2017: Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018. Τα Στοιχεία και Πληροφορίες και η Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2017 θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.thpa.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΧΑΕ www.athexgroup.gr.
Ετήσια ενημέρωση αναλυτών σχετικά με τα αποτελέσματα της εταιρίας: Τετάρτη 16 Μαΐου 2018.
– Τακτική Γενική Συνέλευση: Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018.
– Αποκοπή μερίσματος: Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018.
– Δικαιούχοι μερίσματος (Record date): Τρίτη 17 Ιουλίου 2018.
– Έναρξη πληρωμής μερίσματος: Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018.
– Η εταιρία θα προβεί σε νέα ανακοίνωση για τη διαδικασία πληρωμής μερίσματος.
Η ΟΛΘ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.