ΟΛΘ: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων

Η εταιρία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3556/2007, ανακοινώνει τη γνωστοποίηση που έλαβε από το Υπουργείο Οικονομικών του Ελληνικού Δημοσίου, ως εξής Επωνυμία του υπόχρεου γνωστοποίησης: Υπουργείο Οικονομικών, Ελληνικό Δημόσιο Επωνυμία του μετόχου: Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ ΑΕ) – Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ)
Το Υπουργείο Οικονομικών γνωστοποιεί ότι ως αποτέλεσμα εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής που πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαρτίου 2018, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφων που κατέχει έμμεσα στην “Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε” κατήλθε από 74,27% (7.486.194 κοινές ονομαστικές) σε 7,27% (732.594 κοινές ονομαστικές), ύστερα από τη μεταβίβαση του 67% (6.753.600 κοινές ονομαστικές) από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ), στην εταιρεία “South Europe Gateway Thessaloniki (SEGT) Limited”. Το Ελληνικό Δημόσιο ελέγχοντας άμεσα το 100% της “Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ ΑΕ)” η οποία ελέγχει άμεσα το “Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ)”, ελέγχει έμμεσα τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου.