Μινωικές Γραμμές: Οικονομικά αποτελέσματα 2017

Θετικές οικονομικές επιδόσεις παρουσίασε η Εταιρεία το έτος 2017. Συγκεκριµένα, ο κύκλος εργασιών του Οµίλου ανήλθε σε € 79,5 εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 20,1 εκ. Τέλος, τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους ανήλθαν σε € 4,1 εκ.

Επιπρόσθετα, κατά την 31/12/2017, τα συνολικά ίδια κεφάλαια σε ενοποιηµένο επίπεδο ανέρχονταν σε € 284,3 εκ. (€ 2,66 ανά µετοχή). Επίσης, ο τραπεζικός δανεισµός της Εταιρείας διαµορφώθηκε στα € 139,3 εκ., ενώ τα ταµειακά διαθέσιµα ανήλθαν σε € 33,8 εκ.

Τα Οικονοµικά αποτελέσµατα της χρήσης 2017 επιβαρύνθηκαν από την σηµαντική αύξηση των διεθνών τιµών των καυσίµων και συνετέλεσαν στην αύξηση του κόστους πωληθέντων.

Μεταφορικό έργο Ελληνική Ακτοπλοΐα (Γραµµή Κρήτης)

Στη γραµµή της Κρήτης (Ηράκλειο-Πειραιάς), οι διατήρησαν την πρώτη θέση που παραδοσιακά κατέχουν στην αγορά αυτή.

Το 2017, η Εταιρεία διακίνησε 684 χιλ. επιβάτες, 101 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα και 57 χιλ. φορτηγά αυτοκίνητα. Τα µερίδια αγοράς στη συγκεκριµένη γραµµή ανήλθαν περίπου σε 65% για τους επιβάτες, 62% για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και 46% για τα φορτηγά αυτοκίνητα.