Με συστήματα ασφαλείας το λιμάνι της Σάμου

Υπεγράφη από τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων κ. Χρήστο Λαμπρίδη, η απόφαση για την έγκριση εκτέλεσης του έργου προμήθειας και εγκατάστασης συστημάτων ολοκληρωμένου αυτόνομου συστήματος ασφάλειας – φύλαξης – επιτήρησης – παρακολούθησης και διαχείρισης επιβατών λιμενικών εγκαταστάσεων Σάμου (ΑΔΑ: 7ΝΖ24653ΠΩ-Μ9Λ).
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.100.000,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Αντικείμενο του έργου είναι όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη συμμόρφωση των λιμενικών εγκαταστάσεων Βαθέος και Μαλαγαρίου με τις απαιτήσεις και προβλέψεις σε μέσα και μέτρα των Σ.Α.Λ.Ε. και τις υποδείξεις των αρμοδίων ελεγκτικών αρχών ασφαλείας (ΕΛ.ΑΚΤ./Λ.Σ.).
Το έργο υποστηρίζει την προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλείας στις λιμενικές εγκαταστάσεις αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου, σε συμμόρφωση με τα ανωτέρω, για τον έλεγχο πρόσβασης οχημάτων και χρηστών, την διεξαγωγή προγραμματισμένων ηλεκτρονικών περιπολιών, την επιτήρηση / εποπτεία λιμενικών εγκαταστάσεων και χώρων εκμετάλλευσης του Δ.Λ.Τ. από απομακρυσμένο σημείο, την διεξαγωγή ακτινοσκοπικού ελέγχου επιβατών/χειραποσκευών, κι ελέγχου / καταγραφής της κάρτας επιβίβασής τους στα κρουαζιερόπλοια, στα ημερόπλοια, και στα εμπορικά πλοία, και την ασφαλή και ταχεία εξυπηρέτηση/κινητικότητα των πολιτών της Σάμου χωρίς να παρακωλύεται η κυκλοφορία εντός των λιμενικών εγκαταστάσεων, που αποτελεί προϋπόθεση εφαρμογής του Κώδικα ISPS, δεδομένου ότι οι λιμενικές εγκαταστάσεις Βαθέος και Μαλαγαρίου βρίσκονται εντός του οικιστικού ιστού της Σάμου.