ΚΥΑ για τους δικαιούχους συντάξεως θανάτου – απασχολουμένων ως μισθωτών και αυτοτελώς απασχολουμένων

Τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία, για την καταβολή από το Δημόσιο ασφαλιστικών εισφορών δικαιούχων συντάξεως θανάτου-απασχολουμένων ως μισθωτών και αυτοτελώς απασχολουμένων, καθορίζει Κοινή Υπουργική Απόφαση της υπουργού Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου, του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Αναστάσιου Πετρόπουλου και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γεωργίου Χουλιαράκη, που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια».
Ωφελούμενοι – Δικαιούχοι
1. Ωφελούμενοι είναι οι επιζώντες ή/και διαζευγμένοι σύζυγοι που λαμβάνουν σύνταξη, λόγω θανάτου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν. 4387/2016, εφόσον εντός χρονικού διαστήματος πέντε ημερολογιακών ετών από την ημερομηνία καταβολής της σύνταξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του ανωτέρω άρθρου, είναι άνεργοι και αναλάβουν μισθωτή εργασία ή ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα ή αυτοαπασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), εξαιρουμένων των προσώπων που υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ και καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές, βάσει του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 (85 Α΄).
Ως άνεργοι, για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, θεωρούνται τα πρόσωπα της παρ. 1 της παρούσας, τα οποία είναι εγγεγραμμένα είτε στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ και διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ είτε στους Λογαριασμούς Ανεργίας του πρώην ΕΤΑΠ–ΜΜΕ που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ (άρθρο 53 του ν.4387/2016) είτε στο Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ).
Η ανεργία πρέπει να συντρέχει κατά την προηγούμενη ημέρα της έναρξης της μισθωτής εργασίας ή της έναρξης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολουμένου και η σχετική αίτηση υποβάλλεται στον ΕΦΚΑ εντός προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης της μισθωτής εργασίας ή της επαγγελματικής δραστηριότητας.
Για την υπαγωγή των ωφελουμένων στις ρυθμίσεις της παρούσας, δεν απαιτείται η συμπλήρωση ελάχιστου χρόνου ανεργίας.
Για τον έλεγχο της πλήρωσης της προϋπόθεσης της ανεργίας, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ λαμβάνουν τα σχετικά στοιχεία από τους φορείς που τηρούν τα ως άνω μητρώα ή στοιχεία.
2. Δικαιούχοι είναι:
α. Εργοδότες, εξαιρουμένων των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (143 Α΄), ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και, γενικά, εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας και προσλαμβάνουν ωφελούμενους της παρ. 1 του παρόντος.
Από τους ανωτέρω δικαιούχους, εξαιρούνται, όσοι δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και υπάγονται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 της Επιτροπής.
β. Ωφελούμενοι της παρ. 1 που υπάγονται για την αναληφθείσα δραστηριότητα ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ.
Ασφαλιστικές εισφορές – Διάρκεια
Ως εισφορές τις οποίες υποχρεούται να καταβάλει το Δημόσιο θεωρείται το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη, εφόσον προβλέπεται η καταβολή εργοδοτικής εισφοράς, καθώς και οι εισφορές προς τρίτους φορείς, κλάδους ή λογαριασμούς, τις οποίες ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει, για όλους τους κλάδους ασφάλισης για τους οποίους υφίσταται για τον ωφελούμενο υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.
Η διάρκεια υποχρέωσης του Δημοσίου να καλύψει τις εισφορές αυτές ορίζεται σε δύο ημερολογιακά έτη από την υπαγωγή στις ρυθμίσεις της απόφασης αυτής. Στην περίπτωση αλλαγής εργοδότη ή έναρξης νέας οικονομικής δραστηριότητας ως ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος εντός του χρονικού διαστήματος πέντε ημερολογιακών ετών από την ημερομηνία καταβολής της σύνταξης, ο ωφελούμενος της παρ. 1 του άρθρου 1 δικαιούται τη συνέχιση της κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών του, μέχρι τη συμπλήρωση συνολικά δύο ετών ασφάλισης.
Η υποχρέωση του Δημοσίου να καλύψει τις εισφορές, σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνεχίζεται και στην περίπτωση που, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 του ν. 4387/2016, ο επιζών ή/και διαζευγμένος σύζυγος απολέσει το δικαίωμα λήψης της σύνταξης, λόγω θανάτου ή δικαιωθεί σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος.
Η υποχρέωση κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών από το Δημόσιο αρχίζει από την ημερομηνία πρόσληψης ή άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας, εφόσον η σχετική αίτηση υπαγωγής στις ρυθμίσεις της παρούσας υποβληθεί εμπρόθεσμα, ήτοι εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης της μισθωτής εργασίας ή της επαγγελματικής δραστηριότητας.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της ανωτέρω αίτησης, η υποχρέωση κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών από το Δημόσιο αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αυτής στον ΕΦΚΑ.
Σε περίπτωση υποχρέωσης καταβολής μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4387/2016, κατά την πρώτη πενταετία υπαγωγής στην ασφάλιση, καλύπτονται από το Δημόσιο οι προβλεπόμενες από το ίδιο άρθρο ασφαλιστικές εισφορές άνω πενταετίας.
Πηγή: naftemporiki.gr