Δεν υπάρχει καθυστέρηση στον 6ο προβλήτα

Ανεπισήμως σε διευκρινίσεις προχώρησε η διοίκηση της ΟΛΘ ΑΕ για τους λόγους επαναπροκήρυξης του Διαγωνισμού για τον Προβλήτα 6. Ειδικότερα:

  • Η επαναπροκήρυξη του Διαγωνισμού για τον Προβλήτα 6 σε χρόνο παράλληλο με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για την Έγκριση του Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης (Master Plan) του Λιμένα Θεσσαλονίκης, δεν δημιουργεί καμία καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου, διασφαλίζοντας το συμφέρον του συνόλου των μετόχων της ΟΛΘ Α.Ε., συμπεριλαμβανομένου και του Ελληνικού Δημοσίου.
  • Το χρονοδιάγραμμα της διαγωνιστικής διαδικασίας, το οποίο εκτιμάται ότι θα συμπέσει με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος, ορίζεται ως εξής:
  1. Υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Προθεσμία Υποβολής Φακέλου 1ου Σταδίου) – 22.12.2023
  2. Διαβίβαση Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών (2ο Στάδιο) – Αρχές 2024
  • Υποβολή Οικονομικών Προσφορών (Προθεσμία Υποβολής Φακέλου 2ου Σταδίου) – 1ο Τρίμηνο 2024
  1. Επιλογή Προσωρινού Αναδόχου – 1ο Τρίμηνο 2024
  • Το αναθεωρημένο νομοθετικό πλαίσιο (Ν.4938/2022, Α΄109, Άρθρο 156) για τη Ρύθμιση θεμάτων Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων σε συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) για τον Λιμένα Πειραιά, υποχρέωσε μεταξύ όλων των άλλων λιμένων και την ΟΛΘ Α.Ε. να εκπονήσει και να υποβάλει προς έγκριση επικαιροποιημένο Master Plan και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) πριν την έναρξη υλοποίησης του Έργου «Προβλήτας 6, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής».

Η απόφαση συνεπώς του ΣτΕ ανέστειλε την εκκίνηση του Έργου Επέκτασης του Προβλήτα 6 της ΟΛΘ Α.Ε.

  • Το επικαιροποιημένο Master Plan κατατέθηκε από την ΟΛΘ Α.Ε. στις 06.12.2022
  • Η ΣΜΠΕ κατατέθηκε από την ΟΛΘ Α.Ε. στις 17.03.2023
  • Η έγκριση του Master Plan και της ΣΜΠΕ της ΟΛΘ Α.Ε. θα ολοκληρωθεί με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ).

Η απόφαση του ΣτΕ και τα απρόβλεπτα γεγονότα διεθνών διαστάσεων (Κορωνοϊός, πόλεμος στην Ουκρανία κλπ) οδήγησαν σε σημαντικές ανατιμήσεις των βασικών υλικών και συνεπώς το κόστος αναφοράς του Έργου διαμορφώνεται πλέον σε υψηλότερα επίπεδα βάση του προηγούμενου τεύχους της διακήρυξης, ενώ με βάση την Σύμβαση Παραχώρησης το Ελληνικό Δημόσιο όρισε την εν λόγω Υποχρεωτική Επένδυση της Επέκτασης του Προβλήτα 6 στα 130 εκ.

Στην πρόσφατη απόφαση του Δ.Σ. υπ’ αριθμ. 7789/10.11.2023 για την επαναπροκήρυξη του έργου λήφθηκαν υπόψη όλα τα ανωτέρω για την αναθεώρηση του Φακέλου Οριστικής Μελέτης και των τευχών του διαγωνισμού (https://www.thpa.gr/el/pier6_exp-2/), επισπεύδοντας την υλοποίηση του έργου με την υποβολή βέλτιστων οικονομικών προσφορών.

Από την έναρξη της περιόδου παραχώρησης τον Μάρτιο του 2018 έως τον Ιούλιο 2023 η ΟΛΘ Α.Ε. έχει υλοποιήσει επενδύσεις ύψους €67.610 εκ. Από αυτές €44,01 εκ., αφορούν επενδύσεις πέραν των Υποχρεωτικών και €23,6 εκ. αφορούν Υποχρεωτικές Επενδύσεις.