Αποκατάσταση ζημιών σε λιμενικές εγκαταστάσεις στην Αίγινα

Υπεγράφη από τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων κ. Χρήστο Λαμπρίδη, η απόφαση για την έγκριση εκτέλεσης του έργου επισκευής ζημιών από θαλασσοταραχή στο Λιμένα Βάγιας Αίγινας (ΑΔΑ: 6Γ4Ο4653ΠΩ-ΤΓΑ).
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 100.000,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Αντικείμενο του έργου είναι όλες οι απαιτούμενες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας του λιμένα Βάγια από τις αλλοιώσεις που έχουν προέλθει από θαλασσοταραχή.
Η λιμενική εγκατάσταση της Βάγιας περιλαμβάνει προσήνεμο μόλο και υπήνεμο λιθόρριπτο μόλο, εσωτερικούς προβλήτες και χερσαίους χώρους. Η εν λόγω εγκατάσταση είναι λειτουργική και ασφαλής, αλλά όχι καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους και σε ακραίες συνθήκες θαλασσοταραχής παρουσιάζει προβλήματα τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Συναφώς υφίσταται ανεπαρκής θωράκιση του προσήνεμου μόλου με αποτέλεσμα το έργο να είναι υπερβατό ακόμα και με κυματισμούς μικρής ενέργειας.
Επίσης υπεγράφη η απόφαση για την έγκριση εκτέλεσης του έργου επισκευής ζημιών από θαλασσοταραχή στον Εμπορικό Λιμένα Λεοντίου Αίγινας (ΑΔΑ: ΩΣ334653ΠΩ-ΟΔ6).
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 64.838,71 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Αντικείμενο του έργου είναι όλες οι απαιτούμενες παρεμβάσεις αποκατάστασης των φθορών καθιζήσεων στο χερσαίο χώρο και λειτουργικών βαθών του εμπορικού λιμένα Λεοντίου. Η λιμενική εγκατάσταση του εμπορικού λιμένα Λεοντίου περιλαμβάνει προσήνεμο μώλο μεικτής διατομής (κρηπίδωμα θωρακισμένο εξωτερικά με πρανές από φυσικούς ογκόλιθους) με ακραίο λιθόρριπτο τμήμα και ναύδετο πρόσδεσης εσωτερικά αυτού, παραλιακό κρηπίδωμα και περιδοσμένους χερσαίους χώρους.
Οι επισκευές αφορούν σε φθορές στον προσήνεμο μόλο.